Stowarzyszenie MULTImedia


16 Cze 2017
Uncategorised

Statut Stowarzyszenia MULTImedia

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia MULTImedia w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych interesujących się kulturą i nauką. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, przyjmować na praktyki.
§2
CELEM Stowarzyszenia jest:
1) promowanie zróżnicowanych inicjatyw kulturalnych i naukowych;
2) wydawanie kwartalnika MULTImedia w wersji on-line oraz papierowej, a także innych publikacji w zakresie nauki i kultury;
3) promowanie interdyscyplinarności oraz intermedialności w obrębie nauki oraz kultury;
4) promowanie aktualnych zjawisk związanych z kulturą, sztuką i nauką, w tym zjawisk niszowych;
5) promocja i wsparcie początkujących twórców i naukowców;
6) prowadzenie różnorodnych działań na rzecz integracji społecznej, krzewienia idei demokratycznych i ochrony praw człowieka;
7) organizowanie i koordynowanie różnorodnych wydarzeń związanych z upowszechnianiem kultury i nauki;
8) działalność edukacyjna, ekspercka, konsultacyjna;
9) recenzowanie i promocja istotnych wydarzeń w przestrzeni szeroko pojętej sztuki i inicjatyw artystyczno-naukowych;
10) tworzenie sieci współpracy między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działalność kulturalną i naukową;
11) wsparcie różnych sektorów kultury i nauki;
12) promocja pozytywnych i różnorodnych zjawisk w obrębie kultury i nauki;
13) podejmowanie działań na rzecz ułatwienia dostępu do kultury i nauki dla osób z niepełnoprawnością oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, pochodzenie czy status społeczny i materialny; (osadzonych)
14) promocja kultury i nauki poprzez nowe media oraz nowe technologie;
15) wsparcie polityki kulturalnej na szczeblu lokalnym i krajowym, która jest zgodna ze statutem Stowarzyszenia;
16) promocja Miasta Krakowa jako miejsca szczególnie istotnego dla kultury i nauki;
17) upowszechnianie kultury i nauki w mniejszych ośrodkach miejskich oraz wiejskich na terenie całego kraju;
18) zacieśnianie więzi pomiędzy kulturą i nauką;
19) podejmowanie i upowszechnianie pozauniwersyteckich inicjatyw naukowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie oraz udostępnianie kwartalnika MULTImedia w formie online oraz papierowej, a także innych publikacji;
2) podejmowanie oraz wspieranie zróżnicowanych działań kulturalnych i naukowych na terenie Miasta Krakowa i poza nim, w tym: spotkań, sympozjów, konferencji, dyskusji, konkursów, wystaw, festiwali, koncertów, pokazów, projekcji;
3) promowanie działań początkujących artystów oraz naukowców;
4) tworzenie oraz wykorzystywanie nowych technologii i nowych mediów dla upowszechnienia kultury i nauki;
5) inicjowanie rozmaitych działań, których celem jest podkreślenie wagi intermedialności i interdyscyplinarności w obrębie działań kulturalnych i naukowych;
6) nawiązywanie współpracy z różnymi ośrodkami nauki i kultury;
7) podejmowanie działań, które są odpowiedzią na politykę kulturalną na szczeblu lokalnym i krajowym;
8) tworzenie i dystrybucja materiałów promujących wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie, w tym druków ulotnych;
9) prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej, redakcyjnej, translatorskiej;
10) prowadzenie działalności edukacyjnej;
11) rejestrowanie, dokumentowanie i upowszechnianie podejmowanych przez Stowarzyszenie i podmioty partnerskie działań kulturalnych i naukowych;
12) udział w inicjatywach podejmowanych przez inne podmioty, które są zgodne ze statutem Stowarzyszenia;
13) udzielanie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla zewnętrznych, względem Stowarzyszenia, inicjatyw w obrębie kultury i nauki;
14) prowadzenie działalności recenzenckiej, krytycznoliterackiej, naukowej i popularnonaukowej;
15) wytwarzanie i upowszechnianie materialnych i niematerialnych wytworów kultury i nauki,
16) monitoring instytucji publicznych pod kątem realizacji zadań związanych z działalnością kulturalną i naukową;
17) podejmowanie działań w celu ochrony dóbr kultury i nauki;
18) utrzymywanie relacji partnerskich i biznesowych z zagranicznymi podmiotami, których działalność jest zgodna ze statutem Stowarzyszenia;
19) przyznawanie nagród, odznaczeń, wyróżnień za szczególne zasługi na polu kultury i nauki;
20) wspieranie działań podejmowanych przez członków Stowarzyszenia;
21) działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem;
22) upowszechnianie polskiej tradycji, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;
23) wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej, w dostępie do kultury i nauki;
24) działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych, społecznych oraz wszelkich mniejszośći zagrożonych wykluczeniem;
§ 3
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i korzysta z pełni praw publicznych. Ponadto, aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy:
1)złożyć deklarację członkostwa na piśmie;
2) uzyskać akceptację przynajmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia
Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne, aby się go zrzec należy złożyć pisemną rezygnację z członkostwa. Każdy członek Stowarzyszenia może zostać pozbawiony członkostwa, jeżeli nie wywiązuje się z zadań przewidzianych w statucie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd jednomyślnie, a o decyzji musi poinformować pisemnie.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada pełne prawo do czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; korzystania z majątku i dorobku Stowarzyszenia; uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym w zebraniach; zgłaszania wniosków, a także głosowania w sprawie przyjęcia uchwał.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek realizacji uchwał i działań podjętych przez Stowarzyszenie; przestrzegania statutu Stowarzyszenia; regularnego opłacania składek członkowskich; wywiązywania się z zadań jednostkowych, przypisanych do konkretnego członka Stowarzyszenia.
§ 4
1) władzami stowarzyszenia są Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna;
2) walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd obowiązkowo raz w roku, 
częściej w zależności od potrzeb;
3) zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków osobiście 
za potwierdzeniem odbioru lub pisemnie o terminie i miejscu Zgromadzenia 
nie później niż na 15 dni wcześniej;
4) zarząd jest obowiązany zwołać Zgromadzenie na wniosek 1/3 członków. Prawo do zwołania 
Walnego Zgromadzenia posiada Komisja Rewizyjna;
5) uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków;
6) uchwały dotyczące statutu i rozwiązania stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów 
przy obecności przynajmniej 2/3 członków;
7) zgromadzenie jest ważne przy obecności przynajmniej 2/3 członków;
8) głosowania odbywają się jawnie, chyba że większość zebranych postanowi inaczej;
9) głosowanie odbywa się osobiście. W uzasadnionych wyższą koniecznością przypadkach nieobecny może udzielić innemu członkowi pisemnego pełnomocnictwa;
§

Walne Zgromadzenie

1) do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie statutu 
i dokonywanie w nim zmian oraz ustalanie wewnętrznych regulaminów;
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) przyjmowanie nowych członków;
4) rozwiązanie stowarzyszenia na wniosek 2/3 członków;
5) określanie celów programowych stowarzyszenia;
6) podejmuje decyzję o połączeniu z innym stowarzyszeniem;
7) udziela absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
8) podejmuje decyzje o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej;
9) podejmuje uchwały nie zastrzeżone do kompetencji innych władz;

Zarząd

1) władzą wykonawczą stowarzyszenia jest Zarząd wybierany na Walnym Zgromadzeniu;
2) zarząd reprezentuje stowarzyszenie;
3) kadencja Zarządu trwa siedem lat;
4) zarząd składa się z 3 osób: prezesa i dwóch wiceprezesów;
5) uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów;
6) zarząd rozporządza majątkiem ruchomym i nieruchomym stowarzyszenia;
7) zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu propozycje programowe;
8) ustala wysokość składek;
9) do ważności uchwały potrzebna jest obecność dwóch członków Zarządu;
10) prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy;
11) w razie równości głosów prezes ma głos rozstrzygający;
12) dokumenty nie pociągające za sobą zobowiązań finansowych nabierają mocy prawnej 
po podpisaniu ich przez prezesa stowarzyszenia;
13) prezes może to prawo przekazać pisemnie innym członkom Zarządu;
14) wszelkie zobowiązania majątkowe stowarzyszenia nabierają mocy prawnej
po podpisaniu przez dwóch członków Zarządu lub prezesa;
15) zarząd informuje członków o swojej działalności;

Komisja Rewizyjna

1) komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie 
na okres siedmiu lat i składa się z trzech osób;
2) komisja Rewizyjna kontroluje działalność merytoryczną i finansową Zarządu i stowarzyszenia 
przynajmniej raz w roku i składa z niej sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu;
3) komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi 
z ustaleń kontroli i domagać się wyjaśnień;

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą w razie trwałego zaprzestania pełnienia obowiązków 
przez członków tych organów uzupełnić swój skład w ilości nie przekraczającej 1/3 stanu osobowego.

Uzupełnienia podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
§5
MAJĄTEK I FUNDUSZE
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich;
2) dotacji i subwencji oraz grantów;
3) darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej;

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Prawo dysponowania i zarządzania majątkiem i funduszami ma Zarząd 
odpowiedzialny przed Walnym Zgromadzeniem.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.
§6
ZABRANIA SIĘ
Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia pozostają w związku małżenskim we wspólnym pożyciu, albo stosunku pokrewieństwa lub poinowactwa
Przekazania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
Zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia po cenach wyższych niż rynkowe
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach

Zarząd:
Prezes – Mateusz Grymek
Wiceprezeska – Daria Będkowska
Wiceprezeska – Katarzyna Ból

Komisja rewizyjna:
Aleksandra Byrska
Karol Król
Paulina Niemczyk

Członek zwykły/Członkini zwykła:
Piotr Jemioło
Amelia Sarnowska

Zakres obowiązków:


Mateusz Grymek – zarządzanie poszczególnymi organami, redakcja działu sztuki wizualne, organizacja, koordynacja, aranżacja i dokumentacja wystaw, współpraca z Partnerami, promocja


Daria Będkowska - zarządzanie poszczególnymi organami, redakcja działu literatura i antropologia, współpraca z Partnerami, budowa oraz aktualizacja strony internetowej (www.grupamultimedia.pl)


Katarzyna Ból – zarządzanie poszczególnymi organami, redakcja działu sztuki wizualne oraz historia i teoria sztuki, współpraca z miastem partnerskim Lublin


Aleksandra Byrska - redakcja działu literatura, zarządzanie działem korekta, organizacja wydarzeń literackich


Karol Król – promocja, prowadzenie (Facebook, Instagram), grafika promocyjna,


Paulina Niemczyk – redakcja działu sztuki wizualne, architektura i opera, organizacja i koordynacja wystaw oraz wydarzeń towarzyszących


Piotr Jemioło – redakcja działu literatura, korekta, organizacja wydarzeń literackich


Amelia Sarnowska - korekta, promocja, prowadzenie (Facebook, Instagram), prowadzenie maila, dystrybucja materiałów promocyjnych

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">